TIETOSUOJASELOSTE         

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

 1. Rekisterinpitäjät

Kainuun Toimintaterapia Saija Juntunen                     

Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkonen

www.kainuuntoimintaterapia.fi              

Saija Juntunen p. 050-562 8160                                      

Pauliina Saikkonen p. 050-588 3310

Kauppakatu 26 B, 2. krs.                                                     

saija.juntunen1@kolumbus.fi           

toimintaterapia.saikkonen@gmail.com

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Saija Juntunen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5628160

Pauliina Saikkonen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5883310

 

 1. Rekisterin nimi

Kainuun Toimintaterapia Saija Juntusen asiakasrekisteri

Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkosen asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan toimintakyvyn arvioiminen, terapian järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalveluiden laskutus.

Henkilötietojen käsittely on tarkoitettu asiakassuhteen toteutumiseen.

Yrityksellä on käytössä Diarium –sähköinen asiakastietojärjestelmä.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, lähiomainen/yhteyshenkilö.

Terapiasopimuksessa ja –suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapian seuranta/kirjaaminen.

Laskutustiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumusnumero, terapiakäyntien päivämäärät ja käyntikerrat.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lait: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), Terveydenhuoltolaki (1326/2010),

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992),

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007),

STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994).

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta tahoilta sekä Kelalta saatavat tiedot.

Arvioinnin ja terapian aikana muodostuneet tiedot.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin,

jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit Saija Juntunen ja Pauliina Saikkonen.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja terapeutilla on salassapitovelvollisuus.

Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen ja luvallanne.

Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä.

Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa

tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen voidaan tietoja luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ ja asiakkaan kanssa

tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta ja –suunnitelmaa.

 

 

 1. Tietojen säilytys

 1. Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään Kainuun Toimintaterapian toimitiloissa lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään.

Hän valvoo aineistoa.

 1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja käsitellään pääasiassa sähköisessä muodossa.

Ajanvaraustiedot, kirjaukset, palautteet ja laskutus tehdään Diarium –sähköisessä asiakastietojärjestelmässä.

Diariumiin tallennetaan myös skannattuina muilta tahoilta saadut tiedot sekä mahdollinen kuvamateriaali.

Kirjaukset siirretään Kantaan, jossa ne ovat asiakkaan luettavissa.

Aineistot säilytetään yrityksen tietokoneella ja ulkoisella kovalevyllä.

Laitteet ja tietokoneaineisto on suojattu salasanalla sekä suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Ulkoista kovalevyä säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa.

Tietoja ei ole muilla laitteilla.

 1. Laskutuslistat

Laskutuslistat on suojattu salasanalla Diariumissa ja kirjanpito-ohjelmistossa,

paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa kaapissa.

 

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kaikkiin asiakasrekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679).

Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena.

Pyyntö esitetään terapian järjestämiseen, terapiasopimukseen ja terapiapalautteisiin

ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne,

joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden ja kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun internetsivuihin (tietosuoja.fi)

ja toimimaan siellä annettujen ohjeiden mukaan.

 

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi,

mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuihin (tietosuoja.fi). Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus esitetään sille terapeutille,

jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee.

 

 1. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.